Prieš užsisakant pavojingų krovinių gabenimo paslaugas yra svarbu susipažinti su tuo, kokios yra ADR klasės ir kaip skirstomos pavojingų krovinių klasės ir ženklai, skirti jiems pažymėti. Nors visą aktualią informaciją galime pateikti ir individualios konsultacijos metu, tačiau svarbiausius dalykus pateikiame ir šioje dalyje.

Pavojingų krovinių klasės ir ženklinimas

Pagal ADR, IATA, IMDG ir RID klasifikacijas, pavojingi kroviniai skirstomi į devynias klases. Kiekviena jų pasižymi unikaliomis savybėmis ir su medžiagomis susijusia rizika. Toliau pateikiama trumpą kiekvienos klasės ženklinimo apžvalga. Visi pavojingi kroviniai ženklinami priklausančiu JT numeriu ir pagal savo klasei taikomus, reglamentuose nurodytus reikalavimus.

Prieš užsisakant pavojingų krovinių gabenimo paslaugas yra svarbu susipažinti su tuo, kokios yra ADR klasės ir kaip skirstomos pavojingų krovinių klasės ir ženklai, skirti jiems pažymėti. Nors visą aktualią informaciją galime pateikti ir individualios konsultacijos metu, tačiau svarbiausius dalykus pateikiame ir šioje dalyje.

Pavojingų krovinių klasės ir ženklinimas

Pagal ADR, IATA, IMDG ir RID klasifikacijas, pavojingi kroviniai skirstomi į devynias klases. Kiekviena jų pasižymi unikaliomis savybėmis ir su medžiagomis susijusia rizika. Toliau pateikiama trumpą kiekvienos klasės ženklinimo apžvalga. Visi pavojingi kroviniai ženklinami priklausančiu JT numeriu ir pagal savo klasei taikomus, reglamentuose nurodytus reikalavimus.

KLASĖ 1

SPROGMENYS

Tai – medžiagos ir gaminiai, galintys sukelti sprogimą arba pirotechnikos efektą.

KLASĖ 2

DUJOS

Ši klasė apima suslėgtas, suskystintas arba ištirpintas dujas, kurios yra degios, toksiškos arba ėsdinančios.

 

KLASĖ 3

Degūs skysčiai

Medžiagos, kurių užsidegimo temperatūra yra žemesnė nei 60 °C.

KLASĖ 4

Degios kietosios medžiagos

Šiai klasei priskiriamos kietu pavidalu gabenamos medžiagos, kurios yra degios arba gali užsiliepsnoti dėl trinties, drėgmės ar karščio.

 

klasė 5

Oksidavimo pavojų keliančios medžiagos

Oksiduojančios medžiagos gali išskirti deguonį ir skatinti degimą.

KLASĖ 6

Toksiškos ir infekcinės medžiagos

Šiai kategorijai priskiriamos medžiagos, kurios yra kenksmingos žmonių ar kitų organizmų sveikatai bei aplinkai.

 

KLASĖ 7

Radioaktyviosios medžiagos

Tai yra medžiagos, kurios skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę ir gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.

KLASĖ 8

Ėdžiosios medžiagos

Šiai klasei priskiriamos medžiagos, kurios gali smarkiai pažeisti gyvus audinius ar kitas medžiagas.

 

KLASĖ 9

Kiti, niekur kitur neapibrėžti, bet pavojingi kroviniai

Medžiagos ir gaminiai, kurie nepriskiriami kitoms kategorijoms, bet vis tiek kelia pavojų vežant. Tokių pavojingų krovinių žymėjimas taip pat turi būti atliekamas tinkamai, kad ant jų būtų atitinkami ADR ženklai bei kita simbolika.

Viskuo (supakavimu bei žymėjimu) galime pasirūpinti mes. Tokiu būdu ADR krovinys nekels jums nereikalingų rūpesčių.

Kas yra ADR?

ADR yra Europoje galiojantis susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. Tai taisyklių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą keliais Europoje ir už jos ribų, rinkinys. ADR tikslas – užtikrinti saugų ir patikimą pavojingų medžiagų vežimą, kartu sumažinant nelaimingų atsitikimų ir žalos žmonėms bei aplinkai riziką.

Visi ADR reikalavimai apima daugybę aspektų, įskaitant įvairių rūšių pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir dokumentavimo reikalavimus. Jose taip pat nurodomi mokymo ir sertifikavimo reikalavimai pavojingų krovinių vežime dalyvaujančiam personalui, taip pat specializuotų transporto priemonių ir įrangos naudojimui. Tokiu būdu ADR kroviniai gabenami saugiau ir efektyviau.

Svarbu žinoti, kad ADR krovinių sąrašai ir jų gabenimo ypatumai yra nuolat atnaujinami, kad atvaizduotų naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. Tai didina saugumą ir procesų efektyvumą. Na, o inovacijas aktyviai stebime ir mes. ADR taisyklių laikytis privaloma, nes nesilaikymas gali užtraukti nuobaudas jūsų įmonei ir sukelti žalą aplinkai ar žmonėms.

Mūsų įmonė žino, kokios yra ADR klasės ir kaip turi būti gabenami pavojingi kroviniai. Mes turime daug patirties, ir galime užtikrinti saugų bei veiksmingą pavojingų medžiagų vežimą įvairiais tarptautiniais maršrutais.

Kiti krovinių gabenimo reglamentai (IATA, IMDG, RID)

Kartu su ADR – gabenimo sausumos keliais, egzistuoja ir kiti saugaus pavojingų krovinių transportavimo reglamentai. Tai yra: IATA – oro transportui, IMDG – jūriniam transportui, RID – geležinkeliams.

IATA DGR pavojingų krovinių reglamentas nurodo, kaip turi būti saugiai gabenami įvairūs pavojingi kroviniai, jeigu pasirenkama juos skraidinti. Šis reglamentas – tarptautiniu mastu pripažįstamas ir labiausiai vertinamas tokių standartų rinkinys.

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) – tai Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) parengtas kodeksas, skirtas saugiam pavojingų krovinių gabenimui vandens transportu. Šiame taisyklių ir reglamentų rinkinyje pateikiamos pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir tvarkymo rekomendacijos, kad būtų užtikrintas saugus plukdymas.

RID (Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės) – tai Jungtinių Tautų sukurta teisinė sistema, skirta saugiam pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais. Taisyklėse pateikiamos pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir tvarkymo gairės, siekiant užtikrinti saugų jų vežimą geležinkeliu, tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais.

Kodėl svarbu, kad pavojingus (ADR) krovinius gabentų tik patikimi partneriai?

Pristatome keletą faktorių, kurie parodo, kaip svarbu, kad pavojingus krovinius (iš bet kurios ADR klasės) gabentų tik patikimi logistikos partneriai.

 •   Netinkamai tvarkomi pavojingi kroviniai gali padaryti didelę žalą žmonėms ir aplinkai.
 •   Patikimi partneriai turi patirtį ir daugybei klientų įrodė, kad laikosi saugos taisyklių ir pavojingų krovinių vežimo protokolų, todėl darbą atliks tinkamai.
 •   Jie turi sertifikuotą personalą, kurie žino, kaip saugiai elgtis su pavojingomis medžiagomis.
 •   Patikimi partneriai taip pat turi tinkamą įrangą, patalpas, partnerių tinklą ir kitus sprendimus, kurie leidžia užtikrinti, kad ADR kroviniai gabenami efektyviausiu keliu.
 •   Naudojantis patikimų partnerių paslaugomis gerokai sumažėja nelaimingų atsitikimų, išsiliejimų ir kitų incidentų rizika.
 •   Randami net ir kompleksiniai sprendimai, nepriklausomai nuo to, kur turi keliauti jūsų ADR krovinys.

Lietuvoje galiojantys įstatymai

ADR (org. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – tai tarptautinis susitarimas. Būdama Europos Sąjungos narė, Lietuva ADR nuostatas yra įdiegusi ir savo nacionaliniuose teisės aktuose. Štai keletas Lietuvoje galiojančių teisės aktų, susijusių su ADR:

 •   Įstatymas dėl pavojingų krovinių kelių transportu (2012) reglamentuoja, kaip ADR kroviniai gabenami bendro naudojimo keliais.
 •   Lietuvos įmonės, užsiimančios pavojingų krovinių transportavimu, turi turėti galiojančią licenciją, išduotą Transporto saugos administracijos.
 •   Ta pati TSA yra atsakinga už ADR reglamentų laikymosi stebėjimą ir baudų skyrimo už nesilaikymą.
 •   Kai vežamas ADR krovinys, vairuotojas privalo turėti sertifikaciją dėl atitinkamos klasės pavojingų medžiagų transportavimo.
 •   Lietuvos įmonės, kurios gamina ar transportuoja pavojingus krovinius, turi laikytis ADR reglamentų dėl pavojingų medžiagų ženklinimo, pakavimo ir dokumentavimo. Pavojingų krovinių klasės ir ženklai yra labai svarbūs viso proceso saugumui.
 •   Lietuvos institucijos gali atlikti transporto priemonių, transportuojančių pavojingus krovinius, inspekcijas, siekiant užtikrinti ADR reglamentų laikymąsi.

Visa tai yra sudėtinga tiems, kurie neturi reikiamos infrastruktūros ir technikos bei personalo. Mes žinome, kas yra ADR klasės, kokie ADR ženklai ir ką reikia atlikti, norint saugiai gabenti tokio tipo krovinius.

Kartu su ADR, Lietuvoje laikomasi ir IATA DGR, IMDG bei RID taisyklių. Kadangi  kroviniai transportuojami tarptautiniais maršrutais svarbu, kad Jūsų logistikos partneris laikytųsi šių tarptautinių reikalavimų ir taisyklių. Rinkitės 3PLDGM, o mes užtikrinsime Jums efektyvią ir sklandžią pavojingų krovinių gabenimo patirtį.

Kas yra ADR?

ADR yra Europoje galiojantis susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. Tai taisyklių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą keliais Europoje ir už jos ribų, rinkinys. ADR tikslas – užtikrinti saugų ir patikimą pavojingų medžiagų vežimą, kartu sumažinant nelaimingų atsitikimų ir žalos žmonėms bei aplinkai riziką.

Visi ADR reikalavimai apima daugybę aspektų, įskaitant įvairių rūšių pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir dokumentavimo reikalavimus. Jose taip pat nurodomi mokymo ir sertifikavimo reikalavimai pavojingų krovinių vežime dalyvaujančiam personalui, taip pat specializuotų transporto priemonių ir įrangos naudojimui. Tokiu būdu ADR kroviniai gabenami saugiau ir efektyviau.

Svarbu žinoti, kad ADR krovinių sąrašai ir jų gabenimo ypatumai yra nuolat atnaujinami, kad atvaizduotų naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. Tai didina saugumą ir procesų efektyvumą. Na, o inovacijas aktyviai stebime ir mes. ADR taisyklių laikytis privaloma, nes nesilaikymas gali užtraukti nuobaudas jūsų įmonei ir sukelti žalą aplinkai ar žmonėms.

Mūsų įmonė žino, kokios yra ADR klasės ir kaip turi būti gabenami pavojingi kroviniai. Mes turime daug patirties, ir galime užtikrinti saugų bei veiksmingą pavojingų medžiagų vežimą įvairiais tarptautiniais maršrutais.

Kiti krovinių gabenimo reglamentai (IATA, IMDG, RID)

Kartu su ADR – gabenimo sausumos keliais, egzistuoja ir kiti saugaus pavojingų krovinių transportavimo reglamentai. Tai yra: IATA – oro transportui, IMDG – jūriniam transportui, RID – geležinkeliams.

IATA DGR pavojingų krovinių reglamentas nurodo, kaip turi būti saugiai gabenami įvairūs pavojingi kroviniai, jeigu pasirenkama juos skraidinti. Šis reglamentas – tarptautiniu mastu pripažįstamas ir labiausiai vertinamas tokių standartų rinkinys.

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) – tai Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) parengtas kodeksas, skirtas saugiam pavojingų krovinių gabenimui vandens transportu. Šiame taisyklių ir reglamentų rinkinyje pateikiamos pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir tvarkymo rekomendacijos, kad būtų užtikrintas saugus plukdymas.

RID (Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės) – tai Jungtinių Tautų sukurta teisinė sistema, skirta saugiam pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais. Taisyklėse pateikiamos pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir tvarkymo gairės, siekiant užtikrinti saugų jų vežimą geležinkeliu, tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais.

Kodėl svarbu, kad pavojingus (ADR) krovinius gabentų tik patikimi partneriai?

Pristatome keletą faktorių, kurie parodo, kaip svarbu, kad pavojingus krovinius (iš bet kurios ADR klasės) gabentų tik patikimi logistikos partneriai.

 •   Netinkamai tvarkomi pavojingi kroviniai gali padaryti didelę žalą žmonėms ir aplinkai.
 •   Patikimi partneriai turi patirtį ir daugybei klientų įrodė, kad laikosi saugos taisyklių ir pavojingų krovinių vežimo protokolų, todėl darbą atliks tinkamai.
 •   Jie turi sertifikuotą personalą, kurie žino, kaip saugiai elgtis su pavojingomis medžiagomis.
 •   Patikimi partneriai taip pat turi tinkamą įrangą, patalpas, partnerių tinklą ir kitus sprendimus, kurie leidžia užtikrinti, kad ADR kroviniai gabenami efektyviausiu keliu.
 •   Naudojantis patikimų partnerių paslaugomis gerokai sumažėja nelaimingų atsitikimų, išsiliejimų ir kitų incidentų rizika.
 •   Randami net ir kompleksiniai sprendimai, nepriklausomai nuo to, kur turi keliauti jūsų ADR krovinys.

Lietuvoje galiojantys įstatymai

ADR (org. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – tai tarptautinis susitarimas. Būdama Europos Sąjungos narė, Lietuva ADR nuostatas yra įdiegusi ir savo nacionaliniuose teisės aktuose. Štai keletas Lietuvoje galiojančių teisės aktų, susijusių su ADR:

 •   Įstatymas dėl pavojingų krovinių kelių transportu (2012) reglamentuoja, kaip ADR kroviniai gabenami bendro naudojimo keliais.
 •   Lietuvos įmonės, užsiimančios pavojingų krovinių transportavimu, turi turėti galiojančią licenciją, išduotą Transporto saugos administracijos.
 •   Ta pati TSA yra atsakinga už ADR reglamentų laikymosi stebėjimą ir baudų skyrimo už nesilaikymą.
 •   Kai vežamas ADR krovinys, vairuotojas privalo turėti sertifikaciją dėl atitinkamos klasės pavojingų medžiagų transportavimo.
 •   Lietuvos įmonės, kurios gamina ar transportuoja pavojingus krovinius, turi laikytis ADR reglamentų dėl pavojingų medžiagų ženklinimo, pakavimo ir dokumentavimo. Pavojingų krovinių klasės ir ženklai yra labai svarbūs viso proceso saugumui.
 •   Lietuvos institucijos gali atlikti transporto priemonių, transportuojančių pavojingus krovinius, inspekcijas, siekiant užtikrinti ADR reglamentų laikymąsi.

Visa tai yra sudėtinga tiems, kurie neturi reikiamos infrastruktūros ir technikos bei personalo. Mes žinome, kas yra ADR klasės, kokie ADR ženklai ir ką reikia atlikti, norint saugiai gabenti tokio tipo krovinius.

Kartu su ADR, Lietuvoje laikomasi ir IATA DGR, IMDG bei RID taisyklių. Kadangi  kroviniai transportuojami tarptautiniais maršrutais svarbu, kad Jūsų logistikos partneris laikytųsi šių tarptautinių reikalavimų ir taisyklių. Rinkitės 3PLDGM, o mes užtikrinsime Jums efektyvią ir sklandžią pavojingų krovinių gabenimo patirtį.

Kaip žinoti, kad siunčiu pavojingas prekes?

Prieš siunčiant gaminius ar medžiagas, gamintojas arba tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS), kuriame pateikiama informacija apie gaminių ir medžiagų chemines savybes, pavojų sveikatai, aplinkai, apsaugos priemones, taip pat kaip saugiai transportuoti. Jeigu saugos duomenų lapo 14-ame skyriuje nurodomas JT numeris, tuomet siunčiate pavojingą prekę.

Kaip žinoti, kad siunčiu pavojingas prekes?

Prieš siunčiant gaminius ar medžiagas, gamintojas arba tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (SDS), kuriame pateikiama informacija apie gaminių ir medžiagų chemines savybes, pavojų sveikatai, aplinkai, apsaugos priemones, taip pat kaip saugiai transportuoti. Jeigu saugos duomenų lapo 14-ame skyriuje nurodomas JT numeris, tuomet siunčiate pavojingą prekę.